Empire 3: Archive of battles (Winner [RAZRIV]BopkayT)

228
02.12.13
Boyko
Zaporizhian Sich
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire

0 : 1

1000 0pt
1 vs. 1
Denmark
254
02.12.13
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire
Boyko
Zaporizhian Sich

0 : 1

1000 0pt
1 vs. 1
Algeria
207
02.12.13
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire
Boyko
Zaporizhian Sich

1 : 0

1000 0pt
1 vs. 1
Turkey
228
02.12.13
Boyko
Zaporizhian Sich
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire

0 : 1

1000 0pt
1 vs. 1
Bavaria
228
02.12.13
Boyko
Zaporizhian Sich
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire

0 : 1

1000 0pt
1 vs. 1
Portugal
228
02.12.13
Boyko
Zaporizhian Sich
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire

0 : 1

1000 0pt
1 vs. 1
Russia
253
21.11.13
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire
Boyko
Zaporizhian Sich

1 : 0

1000 0pt
1 vs. 1
England
275
21.11.13
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire
Boyko
Zaporizhian Sich

1 : 0

1000 0pt
1 vs. 1
Hungary
317
17.11.13
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire
[UKRAINA]LUBOMYR
Zaporizhian Sich

T/W

1000 0pt
1 vs. 1
Denmark
294
15.11.13
[RAZRIV]BopkayT
Byzantine Empire
[UKRAINA]LUBOMYR
Zaporizhian Sich

1 : 0

1000 0pt
1 vs. 1
Bavaria
Page: 1 2